شیرآلات بهداشتی کلاسیک

دوش کج دیانا

شیرآلات کلاسیک بهداشتی
Code:406

دوش راست دیانا

شیرآلات کلاسیک بهداشتی
Code:4060

توالت دیانا

شیرآلات کلاسیک بهداشتی
Code:4070

دیواری دیانا

شیرآلات کلاسیک بهداشتی
Code:407

تکپایه دیانا

شیرآلات کلاسیک بهداشتی
Code:408

توکاسه دیانا

شیرآلات کلاسیک بهداشتی
Code:402

قو دیواری دیانا

شیرآلات کلاسیک بهداشتی
Code:4501

قو توکاسه دیانا

شیرآلات کلاسیک بهداشتی
Cocde:4502

سه تکه عربی

شیرآلات کلاسیک بهداشتی
Code:4020

مدل های مختلف شیرآلات کلاسیک بهداشتی باستان

شیرآلات باستان با تنوع در تولید محصولات ( شیرآلات کلاسیک بهداشتی ساختمانی ، یونیورست ، ظرفشویی ، شلنگ ، شاوری ، علم ، پیسوار و قطعات جانبی) خود توانسته با استفاده از دستگاه های پیشرفته کیفیت مطلوب و قیمت مناسب نقش بسزایی را در به دست آوردن جایگاه مناسب در بازار رقابت محصولات بهداشتی ساختمانی ایفا کند.